Договір

про надання послуги доступу до мережі Інтернет(далі –Договір)

         Даний договір є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі, що надалі іменується, як “Абонент” укласти договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет. Публічний договір опублікований на сайті www.online.sumy.ua. Даний договір укладається шляхом надання згоди Абонента на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами.Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

 

1. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

1.1. «Абонент» – фізична особа, що користується Послугою Провайдера телекомунікацій (далі- “Провайдер”).

1.2. «Провайдер телекомунікацій» - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

1.3. «Інтернет» – сукупність апаратних і програмних засобів, за допомогою яких забезпечується обмін інформацією між обладнанням Абонента та цифровою мережею Провайдера, що знаходиться в його користуванні.

1.4. «Абонентська ділянка Мережі» – ділянка цифрової мережі, яка з'єднує пристрій Абонетна з точкою підключення до цифрової мережі Провайдера, а саме точкою підключення до комутаційних пристроїв, розташованих в Цифровій мережі.

1.5. «Абонентська плата» – авансовий, фіксований платіж, який Провайдер встановлює для Абонента за послуги доступу до мережі Інтернет, незалежно від факту отримання послуг.

1.6. «Засоби повідомлення Провайдера» – сайт www.online.sumy.ua та інші засоби масової інформації.

1.7. «Пристрій Абонента» – комп’ютер, роутер чи інший пристрій, що належить (ать) Абоненту, через який (і) забезпечується надання Послуг.

1.8. «Акцепт умов Договору» - приєднання до договору, шляхом здійснення Абонентом однієї з конклюдентних дій, направлених на отримання послуг (невиключний перелік): оплата послуги, підключення Абонента до Цифрової мережі та ін. З моменту здійснення оплати Послуги та/або підключення до Цифрової мережі, Абонент автоматично та беззастережно приймає умови даного Договору. Датою укладення даного Договору є дата оплати Послуги, що була здійснена після публікації Договору.

1.9. Послуга надання доступу до мережі інтернет (далі- “Послуга”)- продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб Абонентів.

1.10. Цифрова мережа Провайдера (далі- «Мережа») - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та / або приймання, обробки інформаційного сигналу, що знаходиться у користуванні Провайдера.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Провайдер приймає на себе зобов'язання надавати Абоненту послугу доступу до мережі Інтернет (далі по тексту – «Послуги»), а Абонент зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги в терміни та в порядку, передбачені умовами даного

Договору.

2.2. Провайдер на свій розсуд має право залучати третіх осіб для виконання зобов'язань за Договором і виконання окремих видів робіт (надання окремих видів послуг).

2.3. Провайдер надає послуги за умови, що:

2.4.1. Адреса споживання послуги Абонентом знаходиться в межах покриття Телекомунікаційної мережі, яку використовують.

Провайдер телекомунікацій;

2.4.2. Абонент має справний комп'ютер та абонентське відгалуження, які здатні отримувати Телекомунікаційні послуги (підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності не допускається);

2.4.3. Абонентом сплачено кошти за замовлені послуги Провайдерів на умовах повної попередньої оплати, згідно чинного договору і тарифів на перше число місяца.

2.4. Абонент є кінцевим користувачем послуги і не має права будь-яким чином передавати право користування Послугою третім особам та/або здійснювати інше комерційне використання отриманої послуги.

2.5. Провайдер телекомунікацій забезпечує організацію підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі.

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Крім інших зобов'язань, передбачених Договором, Провайдер зобов'язується:

3.1.1. Забезпечувати належне та якісне надання оплачених Абонентом послуг, на умовах даного Договору. Сторони Договору визначили та погодили, що мінімально допустимою швидкістю передавання та приймання даних при наданні Послуги доступу до мережі Інтернет є швидкість 10 Мбіт/сек., за умови що обладнання «Абонента» здатне обробляти Інтернет дані без перешкод( застаріле програмне та апаратне обладнання, завірусованість).

3.1.2. Провести перерахунок оплати, здійсненої Абонентом за надання Послуг, у разі призупинення її надання за письмовою заявою Абонента;

3.1.3. Надавати послуги 24 години на добу, 7 днів на тиждень.(за виключенням випадку стихійних явищ та заяви абонента)

3.1.4. Розглядати скарги і заяви Абонента в терміни, передбачені законодавством, та інформувати його про результати розгляду.

3.1.5. Надавати інформацію про тарифи на послуги, умови укладення Договору та інші нормативні документи, що регламентують надання послуг Провайдером.

Даний Договір є типовим.

Публічний договір з реквізитами Провайдера, який безпосередньо надає Послуги, зазначені у Договорі, а також з інформацією про номер та дату реєстрації в реєстрі операторів/провайдерів телекомунікацій НКРЗІ (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації), доступний до завантаження у

Особистому кабінеті користувача, за посиланням: https://online.sumy.ua.

3.1.6. Проводити перерахунок плати за заявою Абонента, у разі ненадання послуги не з вини Абонента, протягом контрольного терміну – 5 (п'яти) робочих днів з дня подання письмової заяви про відсутність Послуги, беручи до уваги день повідомлення, крім випадків передбачених цим Договором.

3.1.7. Якщо абонент певний час не користується Інтернет послугою, і у разі потреби зберегти за абонентом мережевий порт, за заявою встановлюється період резервації обладнання на визначений термін розрахунком 2 грн./доба. При цьому оплата повинна бути внесена авансом на строк збереження підключення, але не більше 120 днів.

3.1.8. Якщо абонент не сплачує послугу протягом двох календарних місяців та не погашає заборгованість вчасно, Провайдер вправі деактивувати абонентський порт (відключити від послуги).

3.2. Крім інших зобов'язань, передбачених Договором, Абонент зобов'язується:

3.2.1. Своєчасно ознайомлюватися з інформацією, що публікується для Абонентів через засоби повідомлення Провайдера;

3.2.2. Вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення цілісності й схоронності Абонентської ділянки мережі, а в разі її пошкодження – провести ремонт за власний рахунок; тобто кабель від зони підвісу до абонента- це зона відповідальності абонента.

3.2.3. Повідомляти Провайдера про пошкодження в цифрової мережі, про будь-які перебої в наданні Послуг в письмовій, електронній формі, на свій розсуд.

3.2.4. Вчасно, шляхом внесення абонентської плати, сплачувати за Послуги, в порядку та на умовах визначених Договором.

3.3. Крім інших прав, передбачених Договором та чинним законодавством України, Провайдер має право:

3.3.1. Змінити порядок, вартість та умови надання Послуг, а також тарифи на Послуги, шляхом повідомлення про це через засоби повідомлення Провайдера не менше ніж за 7 (сім) робочіх днів до таких змін;

3.3.2. Призупинити надання Послуг при проведенні планових ремонтних чи інших запланованих робіт цифрової мережі з повідомленням Абонентів про це через засоби повідомлення Провайдера, не менше ніж за 3 (три) календарних дня до такого припинення;

3.3.3. Основним джерелом доведення інформації про зміни та нововведення є офіційний сайт ТОВ «Суми Онлайн»:

online.sumy.ua . Інших джерел повідомлення не існує (смс оповіщення, телефонування та ін..).

3.3.4. Призупинити надання Послуг або змінити порядок і умови їх надання без повідомлення Абонента у випадках виникнення обставин, що не залежать від Провайдера (аварійні ситуації та інші форс-мажорні обставин);

3.3.5. Припинити надання Послуг без повідомлення Абонента в разі ліквідації, виключення з реєстру НКРЗІ, припинення прав користування цифровою мережею, в інших випадках, передбачених чинним законодавством та договірними зобов'язаннями Провайдера перед своїми контрагентами.

3.4. Крім інших прав, передбачених Договором та чинним законодавством України, Абонент має право на:

3.4.1. Відновлення надання Послуг, якщо вони були припинені, обмежені або припинені у відповідності до Договору, за умови забезпечення Абонентом повторного підключення до мережі.

3.4.2. Розірвання даного Договору, шляхом направлення на юридичну адресу Провайдера письмового повідомлення про намір розірвати Договір. Письмове повідомлення має бути направлено Провайдеру за 5 (п'ять) робочих днів до запланованої дати розірвання Договору.

3.5. Абонент, шляхом акцептування даного Договору надає згоду Провайдеру на використання у разі необхідності приміщень загального користування (споруд, будівель, нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку), механічного, електричного та іншого обладнання за межами або в межах місця надання послуг з метою забезпечення надання послуг Абоненту.

3.6. Абонент має право призупинити (заморозити) особовий рахунок, за умови подання письмової заяви. Призупинення послуги набуде сили на наступний день з моменту оповіщення. Вартість призупинення (замороження) становить 2(дві) гривні на добу. Дана послуга можлива лише за умови позитивного залишку на особистому рахунку абонента на період резервації (збереження) порту.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Вартість абонентської плати за надані Провайдером Послуги визначається згідно тарифів, опублікованих на офіційному сайті: online.sumy.ua

4.2. Абонент сплачує за послуги Провайдера, шляхом внесення авансових платежів, передбачених п. 4.1. Договору, на розрахунковий рахунок Провайдера. Моментом оплати послуг є дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера. В момент оплати послуг, кошти, що внесені абонентом, підлягають автоматичному списанню. Сторони погодили, що в момент списання коштів, абонент автоматично надає згоду на те, що кошти вважаються використаними.

4.3. Якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати визначеного тарифу за Послуги, тобто сумма на рахунку становить менше встановленого розміру добового тарифу, то автоматично здійснюється перехід на щоденний тариф. В подальшому Послуга вважається проплаченою до 00:00 дня, до дня, до якого здійснена авансова оплата Послуги.

4.4. Абонент зобов'язаний своєчасно сплачувати абонентську плату та самостійно контролювати та забезпечувати позитивний баланс власного рахунку у будь-який момент дії даного Договору

4.5. У разі виникнення заборгованості (негативного балансу рахунку), Провайдер припиняє надання Послуг Абоненту до глобально мережі інтернет, без будь-якого завчасного попередження. Але плата, відповідно до обраного тарифу буде зніматися щодобово (добова плата включає в себе відшкодування за обслуговування та підтримку абонентського мережевого порту і магістралі та вартості енерго джерел та затрат по транспортуванню каналу інтернет зв’язку, виплати заробітної плати працівникам).

5. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОВАЙДЕРА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання зобов'язань за Договором у разі:

5.1.1. Ушкодження або знищення технічних засобів та / або програмного забезпечення та / або абонентської ділянки Мережі з вини Абонента, або третіх осіб, використання Абонентом передавальних (випромінюючих) пристроїв без згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв'язку, невідповідності технічних характеристик Абонентського відгалуження та/або Кінцевого обладнання вимогам Провайдера телекомунікацій, а також у разі, якщо роботи з підключення Абонентського відгалуження та/або Кінцевого обладнання були виконані Абонентом самостійно та у зв'язку з іншими обставинами, що не залежать від волі Провайдера, включаючи нормативно-правові акти органів влади, що обмежують діяльність Провайдера, громадянські заворушення, епідемії, повені, урагани, пожежі або інші стихійні лиха, відключення електрики, тощо;

5.1.2. Своєчасного повідомлення Абонентів про заходи та / або обставин, що визначені п. 3.3.1. та 3.3.2. Договору.

5.1.3. У випадку аварійних ситуацій та/або виникнення інших обставин, що не залежать від Провайдера, у зв’язку з чим обумовлена швидкість передавання та приймання даних при наданні Послуги доступу до мережі Інтернет може бути нижчою за 10 Мбіт/сек або дорівнювати 0 Мбіт/сек.

5.2. Провайдер не несе відповідальності :

5.2.1. за будь-які витрати або збиток, які прямо або побічно виникли в результаті самостійного одержання Абонентом інформації й послуг через мережу Інтернет;

5.2.2. за збиток, що виник через несанкціонований доступ третіх осіб до абонентського кабелю;

5.2.3. за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

Даний Договір є типовим.

Публічний договір з реквізитами Провайдера, який безпосередньо надає Послуги, зазначені у Договорі, а також з інформацією про номер та дату реєстрації в реєстрі операторів/провайдерів телекомунікацій НКРЗІ (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації), доступний до завантаження за посиланням: https://online.sumy.ua

5.2.4. за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;

5.2.5. за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування;

5.2.6. за нормальне функціонування й доступність окремих сегментів мережі Інтернет, за режим роботи джерел інформації

5.2.7. за дії або бездіяльність третіх осіб;

5.2.8. за порушення Абонентом зобов'язань, передбачених Договором.

6. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Договір є безстроковим, тобто укладений на невизначений термін і діє до його розірвання, згідно умов Договору

6.2. Зміни в цей Договір вносяться шляхом їх публічного оприлюднення через засоби повідомлення Провайдера.

6.3. Провайдер має право вносити зміни до Договору, а також відмовитися від Договору в односторонньому порядку шляхом повідомлення Абонента через Засоби повідомлення, не менше ніж за 7 (сім) днів до дня вступу в силу таких змін або припинення Договору. Подальше користування послугами Провайдера та оплата Абонентом абонентської плати за Послуги, після опублікування змін та доповнень до даного Договору, є фактичним підтвердженням та прийняттям Абонентом внесених Провайдером змін та доповнень до Договору.

6.4. Провайдер має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку, зокрема, у зв'язку з:

6.4.1. Порушенням Абонентом умов договору чи норм чинного законодавства, яке спричинило обмеження в користуванні Послугами для інших Абонентів;

6.4.2. Встановленням фактів псування Абонентом апаратних та / або програмних засобів Мережі, та / або ділянок Мережі інших Абонентів;

6.5. Абонент має право розірвати Договір в односторонньому порядку, в тому числі – через неприйняття змін до Договору, шляхом повідомлення про це Провайдера в письмовому вигляді не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня припинення Договору.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ

7.1. Абонент має право подавати до Провайдера Звернення (пропозиції, заяви, скарги) з приводу надання послуг. Звернення може бути подано в будь-якій формі, яка не суперечить діючому законодавству України.

7.2. Провайдер зобов'язаний розглянути Звернення в терміни, передбачені чинним законодавством України та надати Абоненту повідомлення про результати їх розгляду у тій формі, в якій звернення було подано Абонентом.

7.3. Спірні питання між Провайдером та Абонентом вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості їхнього врегулювання – в судовому порядку відповідно до норм чинного законодавства України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Абонент, шляхом акцепту даного Договору надає згоду Провайдеру право на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних".

8.2. Провайдер телекомунікацій зареєстрований в реєстрі операторів/провайдерів телекомунікацій НКРЗІ (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації).

Шановні абоненти!!! 

           У зв'язку з обваленням старих гілок і дерев в районі Басів, стався порив оптоволоконного кабелю. Тимчасово не працюють абоненти, які проживають на вулицях: Молодіжна, Басівська, Краснопільська, Купріна.
Бригада працює і найближчим часом кабель буде поновлено.
Приносимо свої вибачення за незручності.
Дякуємо за розуміння.