Договір про надання послуг з постійного доступу до мережі передачі даних

Договір № _________ від _____ _________________ 201___ р.

про надання послуг з постійного доступу до мережі передачі даних

ТзОВ «Суми Онлайн» створене та зареєстроване відповідно до законодавства України, включене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформації України від 12 квітня 2012 року No 188, внесене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за No 2543, (надалі як «Оператор»), в особі директора Кривенького Олександра Андрійовича, діючого на підставі статуту, керуючись ст.ст. 205, 633, 641 Цивільного Кодексу України, Законом України «Про телекомунікації», Постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2012 року No 295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» та Рішенням НКРЗІ від 29 листопада 2012 року No 624, та

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт: серія _______ № _____________________ , виданий ___________________________________________________________________________________________

______ ___________________ ________ р.

Дата народження: ______ ___________________ _________ р.

Адреса: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особистий рахунок (заповнюється оператором) ___________________________________________

Пароль: _________________________________ E-mail (для повідомлень оператора): _____________________________________________,

(надалі — Абонент), (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо — “Сторона”), склали цей договір (надалі – Договір) про наступне:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг

на умовах оплати, укладений між Оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в

момент акцепту Абонентом її умов.

Акцепт – повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах,

визначених публічною офертою.

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні

послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користування до телекомунікаційної мережі.

   Кінцеве обладнання – обладнання, яке належить Абоненту або використовується

Абонентом, призначене для з’єднання з телекомунікаційною мережею Оператора з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, маршрутизатор тощо).

   Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана

глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному

міжнародними стандартами.

Оператор – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у

сфері телекомунікацій.

   Сторони – разом іменовані Абонент і Оператор.

Послуги – послуги доступу до мережі Інтернет, які надаються Оператором

Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів. Обсяги передачі інформації та

максимальна швидкість доступу вказані у Тарифних планах.

Тарифний план – технологічні особливості послуги.

Особистий рахунок Абонента – сукупність даних електронної бази даних, яка зберігається в програмно-технічному комплексі Оператора, який містить інформацію щодо з’єднань, платежах та інших діях Абонента в процесі користування Послугою.

Спам – електронні, текстові та\або мультимедійні повідомлення, які без попередньої

згоди (замовлення) споживача масово надсилаються на його адресу електронної пошти або кінцеве обладнання Абонента, крім повідомлень Оператора щодо наданих Послуг.

Відключення – набір технологічних операцій, які блокують Абоненту доступ до Послуг

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Оператор надає Абоненту для особистого використання телекомунікаційні

послуги з доступу до мережі Інтернет за умови технічної можливості у Оператора надання таких послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати в порядку та у строки визначені даним Договором.

1.2. Послуги, які пропонуються Абоненту та які Абонент замовляє й оплачує

відповідно до умов даного Договору, їх вартість, параметри, характеристики тощо містяться в затверджених Оператором Тарифних планах, з якими Абонент може ознайомитися на сайті Оператора http://www.online.sumy.ua (надалі – «сайт Оператора»). та за телефоном Оператора (0542) 679-555.

1.3. Абоненту можуть надаватися окремі додаткові платні Послуги, сервіси (надалі – «Додаткові послуги») відповідно до переліку тарифів, встановлених Оператором, з якими можна ознайомитись на сайті Оператора та за телефоном Оператора.

1.4. Якість Послуг, що надаються Абоненту за даним Договором, відповідає

показникам якості, що затверджені Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів» від 28.12.2012 р. No803.

     1.5. Зразок цього Договору публічно доводиться до відома усіх Абонентів та споживачів шляхом його розміщення (публікації) на офіційному сайті Оператора

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ

НАДАННЯ ПОСЛУГ

     2.1. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання

повної й безумовної згоди (акцепту) Абонента на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами;

     2.2. Безумовною згодою (акцептом) на укладення даного Договору є підписання

Абонентом Договору.

     2.3. Всі умови даного Договору, є обов’язковими для Абонента та Оператора.

Підписанням Акту виконаних робіт Абонент підтверджує факт ознайомлення та згоди з умовами даного Договору в повному обсязі.

     2.4. Абонент шляхом підписання Акту виконаних робіт підтверджує, що послуги з підключення до телекомунікаційної мережі надані Оператором в повному обсязі та підтверджує факт відсутності з його сторони будь-яких претензій.

     2.5. Часом, з якого розпочинається надання Послуг, є момент фактичного надходження коштів на особовий рахунок Абонента в порядку та розмірі, що встановлені Тарифними

плани та умовами даного Договору, після підписання Акту виконаних робіт.

     2.6.Послуги надаються Абоненту цілодобово, сім днів на тиждень.

     2.7.Ідентифікація кінцевого обладнання абонента здійснюється через ІР-адресу та MAC-адресу, інформація про яку міститься в Особистому рахунку Абонента на сайті Оператора.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

Абонент має право:

     3.1. Своєчасно отримувати телекомунікаційні послуги встановленої якості.

     3.2. На отримання від Оператора відомостей щодо наданих Послуг.

     3.3. Змінювати поточний Тарифний план в Особистому рахунку Абонента на сайті Оператора

     3.4. На отримання від Оператора інформації про зміст, якість, вартість та порядок

надання Послуг.

     3.5. На отримання від Оператора інформації про зміну умов надання Послуг і тарифів на їх надання.

     3.6. Розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом подання відповідної заяви Оператору за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до бажаної дати за адресою, вказаною у Договорі, із зазначенням причин розірвання (за умови відсутності

заборгованості Абонента перед Оператором).

     3.7. На відмову від оплати Послуг за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження, якщо таке

пошкодження виникло не з вини Абонента – з дати реєстрації одержання Оператором

відповідної заяви (усної чи письмової).

     3.8. На відмову від оплати телекомунікаційної послуги, яка не замовлялася.

     3.9. На повернення від Оператора невикористаної частки коштів у разі відмови від Послуг у випадках і порядку, визначених Договором.

     3.10. У разі незгоди з новими Тарифними планами Оператора, Абонент має право відмовитись від Послуг та розірвати цей Договір, попередивши про це Оператора до введення в дію змін на Тарифні плани. У разі, якщо Абонент до введення в дію нових Тарифних планів не повідомив Оператора про відмову від Послуги, вважається, що Абонент погодився зі зміною Тарифних планів;

     3.11. Подати заяву про тимчасове припинення надання Послуг на строк, зазначений у заяві, але не більш як три місяці. При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою Абонента. Тимчасове припинення надання послуг в даному випадку оплачується в порядку та розмірі, що встановлені Тарифними планами та умовами даного Договору.

     3.12. Переоформити Договір на ім’я одного з членів сім’ї відповідно до порядку,

встановленого законодавством.

     3.13. На захист персональних даних, які надає Абонент під час оформлення Договору.

     3.14. Вимагати пред’явлення службового посвідчення представників Оператора;

     3.15. На відмову від Послуг у порядку, встановленому Договором;

     3.16. На припинення Оператором надання Послуг, які Абонент не замовляв, у тому числі розсилання електронних текстових, мультимедійних та голосових повідомлень, спаму.

     3.17. На відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених Договором або законодавством.

     3.18. На оскарження неправомірних дій оператора, згідно із законодавством.

Інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством України.

Абонент зобов’язується:

     3.20. Перед початком отримання та оплатою Послуг Оператора ознайомитися з

умовами цього Договору.

     3.21. Дотримуватись умов цього Договору, в тому числі своєчасно оплачувати отримані Послуги.

     3.22. Повідомляти Оператора про зміну реквізитів, зазначених в Договорі у строк не менш ніж 10 календарних днів з моменту виникнення таких змін.

     3.23. Своєчасно ознайомитися та виконувати зобов’язання, передбачені чинним

Договором та Тарифними планами, а також зі змінами (доповненнями) до них та в повному обсязі.

     3.24. Не використовувати кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки оборони та охорони правопорядку.

     3.25. Не використовувати несправне кінцеве обладнання, та обладнання, що не має документа про підтвердження відповідності.

     3.26. Надати Оператору достовірну інформацію, необхідну для укладення Договору.

     3.27. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим Абонентам.

     3.28. Утримувати у справному стані устаткування, що належить Оператору та було надане Абоненту у користування.

     3.29. Надавати на запит Оператора інформацію (в тому числі в письмовій формі) про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

     3.30. Не втручатись у роботу телекомунікаційної мережі.

     3.31. Вчасно цікавитись станом свого Особового рахунку Абонента та з інформацією, що публікується на сайті Оператора. Абонент не має права пред’являти Оператору претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення, або не ознайомлення з інформацією, що публікується на сайті Оператора.

     3.32. Не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання для

надання Послуг третім особам.

     3.33. Надати згоду Оператору на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

     3.34. У випадку відмови від Послуг Оператора повернути протягом 7 (семи) робочих днів встановлене на абонентській точці устаткування, що належить Оператору та було надане Абоненту у користування;

     3.35. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

Оператор має право:

     4.1. Самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлювати розміри абонентської плати (Тармфні плани) на телекомунікаційні послуги (в тому числі додаткові послуги), що ним надаються, крім тих Послуг, що згідно з чинним законодавством підлягають державному регулюванню.

     4.2. Змінювати тарифи на Послуги, які встановлюються Оператором самостійно, в

порядку передбаченому даним Договором та Правилами.

     4.3. Вносити зміни і доповнення до умов Договору. Повідомлення про такі зміни і

доповнення розміщуються (оприлюднюються) на сайті Оператора, не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до введення їх в дію.

     4.4. Тимчасово припинити надання Послуг з власної ініціативи у разі:

           4.4.1. Якщо на рахунку Абонента недостатньо коштів для користування Послугою, до внесення Абонентом плати за Послуги.

           4.4.2. Виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг.

           4.4.3. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.

           4.4.4. Виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або

використання телекомунікаційних мереж Оператора або технічних засобів телекомунікацій Оператора.

           4.4.5. Встановлення факту розсилання Абонентом спаму.

     4.5. Припинити надання Послуг та розірвати даний Договір у разі:

           4.5.1. Якщо Абонент протягом трьох повних розрахункових періодів з дати

призупинення надання Послуг не виконав умови щодо оплати Послуг, визначені Договором.

           4.5.2. Порушення Абонентом вимог підпунктів 2-5,9, 13 і 14 пункту 36 Правил

надання та отримання телекомунікаційних послуг, що затверджені Постановою КМУ від 11.04.2012 р. No295.

           4.5.3. Порушення Абонентом умов даного Договору;

           4.5.4. Припинення діяльності Оператора з надання Послуг.

     4.6. Відмовити Абоненту в укладенні Договору у випадках:

           4.6.1. Відсутності технічної можливості забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі Оператора в зазначених Абонентом місцях;

           4.6.2. Наявності заборгованості Абонента перед Оператором за надані Послуги.

     4.7. Вимагати від Абонента відшкодування збитків у випадку, коли Абонентом при

використанні Послуг за цим Договором порушується чинне законодавство України та даний Договір.

     4.8. Відключати в порядку, встановленому законодавством, кінцеве обладнання

Абонента на підставі рішення суду, якщо таке обладнання використовується для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують національній безпеці.

     4.9. Інформувати Абонента про стан його Особового рахунку тоді, коли на його погляд це буде необхідно, або на прохання (запит) Абонента.

     4.10. Прокладати телекомунікаційні мережі та встановлювати пристрої, що

забезпечують їх належне функціонування з метою якісного надання Абоненту Послуг.

     4.11. Інформувати Абонента про акції і новини Оператора електронною поштою

та/або розміщати їх на сайті Оператора, та/або відправляти повідомлення на Особистий

рахунок Абонента, та/або по телефону вказаному Абонентом у Договорі.

     4.12. Інші права, передбачені законодавством України.

Оператор зобов’язаний:

     4.13. Забезпечувати роботу телекомунікаційних мереж та доступ Абоненту до них

цілодобово сім днів на тиждень.

     4.14. Забезпечувати правильність застосування тарифів.

     4.15. Надавати Абоненту вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг та консультаційну підтримку щодо отримання та замовлення таких Послуг.

     4.16. Вживати заходів щодо усунення причин зниження якості телекомунікаційних

послуг;

     4.17. Інформувати Абонента через відповідні повідомлення, що розміщуються на Сайті Оператора та/або на Особистому рахунку Абонента на сайті Оператора та/або

надсилаються на адресу електронної скриньки Абонента та/або повідомляються Абоненту телефонним зв’язком, та/або доводяться до відома Абонента іншим доступним шляхом про:

             4.17.1. Зміну Тарифних планів (в тому числі абонентської плати) та їх вартість (Тарифних планів), а також зміну умов надання Послуг – не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх введення.

             4.17.2. Виконання капітальних, профілактичних чи інших робіт, в тому числі аварії на телекомунікаційних мережах, що призведе до тимчасового скорочення переліку Послуг чи припинення їх надання, а також строки поновлення надання Послуг – не пізніше десяти днів до початку їх виконання.

             4.17.3. Тимчасове припинення надання Послуг чи зниження до неприпустимих значень показників якості послуг у зв’язку з пошкодженням телекомунікаційних мереж, в тому числі у разі виникнення форс-мажорних обставин, та строки поновлення надання Послуг, якщо є підстави вважати, що пошкодження мереж не буде усунуто протягом однієї доби – невідкладно з моменту виникнення обставин, що спричинили припинення надання Послуг.

             4.17.4. Припинення Оператором діяльності з надання Послуг – не пізніше трьох місяців до такого припинення

             4.17.5. Умови отримання або припинення надання послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, стихійного лиха – в строки, визначені відповідно до законодавства.

             4.17.6. Скорочення переліку або припинення надання послуг відповідно до

законодавства та умов Договору – невідкладно з моменту скорочення та/або припинення надання Послуг.

             4.17.7. Вимоги щодо використання кінцевого обладнання – до початку надання Послуг.

             4.17.8. Про Іншу інформацію щодо наданих Послуг – протягом одного місяця з моменту одержання запиту Абонента.

     4.18. Не розголошувати персональні дані Абонента, за винятком випадків прямо

передбачених чинним законодавством.

     4.19. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення конфіденційності інформації, що передається телекомунікаційними мережами.

     4.20. Вести Особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації, що стосується виконання умов даного Договору (перелік і вартість наданих Абоненту Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, реквізити Абонента тощо). Надавати Абоненту можливість ознайомитись зі станом його Особового рахунку Абонента.

     4.21. Направляти працівників Оператора на виконання будь-яких Послуг (платних чи безоплатних) лише при наявності у працівників посвідчення з фотокарткою, скріпленою печаткою, із зобов’язанням пред’явити посвідчення за вимогою Абонента;

     4.22. Надавати безкоштовну технічну підтримку Абонентам по телефонам,

вказаним на Сайті Оператора в тому обсязі, наскільки це можливо.

 1. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ

     5.1. Оператор встановлює та пропонує на вибір Абонента тарифи на окремі Послуги та/або Тарифні плани на визначений ним перелік (пакет) Послуг, а також строк їх дії.

     5.2. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України в безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Оператора.

     5.3. Абонент здійснює розрахунки з Оператором телекомунікацій самостійно, або

через суб’єктів господарювання, що відповідно до законодавства мають право приймати платежі.

     5.4. Оператор здійснює персоніфікований облік розрахунків за надані Послуги з

кожним Абонентом окремо (у тому числі з використанням Особового рахунка Абонента, на якому ведеться облік нарахованих та сплачених коштів).

    5.5. Оплата Послуг Оператора здійснюється Абонентом завчасно методом авансових платежів.

     5.6. Оператор надає Абоненту всю необхідну інформацію про порядок та способи оплати Послуг шляхом розміщення такої інформації на сайті Оператора.

     5.7. Абонент самостійно несе відповідальність за вірність проведених ним платежів.

     5.8. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок

Оператора є моментом оплати Послуг.

     5.9. Інформація про здійсненні Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абоненту Послуг розміщується на Особистому рахунку Абонента на сайті Оператора.

     5.10. Розрахунковий період становить 1 (один) календарний місяць, якщо інше не

передбачено тарифами.

     5.11. Оператор зобов’язаний повернути Абоненту невикористані кошти за його

письмовою заявою у разі:

             5.11.1. Ненадання замовлених послуг.

             5.11.2. Відмови Абонента від попередньо оплачених Послуг, які він не отримав.

             5.11.3. Припинення дії Договору, крім випадків закінчення строку позовної давності.

             5.11.4. Надання послуг, які Абонент не замовляв.Настання інших випадків, визначених законодавством.

     5.12. Оператор здійснює повернення невикористаних коштів (за наявності підстав для повернення невикористаних коштів, передбачених даним Договором) у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмової заяви від Абонента.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Оператор та Абонент за порушення вимог даного Договору щодо порядку

надання та отримання Послуг несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

       6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто

виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору;

      6.3. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини

Абонента, та завдання Оператору збитків з вини Абонента, витрати Оператора, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законом. Факт пошкодження телекомунікаційної мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Оператора та Абонентом, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Оператора.

       6.4. Відсутність технічної можливості для надання Абоненту Послуг не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій.

       6.5. Оператор не несе відповідальності за неотримання Абонентом Послуг або

отримання Послуг неналежної якості у випадках:

             6.5.1. Несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу

телекомунікаційної мережі, пошкодження телекомунікаційної мережі.

             6.5.2. Пошкодженого (несправного) абонентського відгалуження та/або кінцевого обладнання.

             6.5.3. Невідповідності технічних характеристик абонентського відгалуження та/або кінцевого обладнання вимогам Оператора, а також у разі, якщо роботи з підключення абонентського відгалуження та/або кінцевого обладнання були виконані Абонентом самостійно.

       6.6. Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернет несе Абонент. Оператор не дає ніяких гарантій відносно будь-яких товарів, інформації і послуг, які поставляються або надаються за допомогою мережі Інтернет, не несе відповідальності за будь- які втрати або збитки, які прямо або побічно отримав Абонент або треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет або неможливості їх використання.

       6.7. Оператор не забороняє доступ до будь-яких ресурсів мережі Інтернет, мережам, серверам, сховищам даних, проте, Абонентом визнається, що інші оператори Інтернет час від часу можуть фільтрувати інформаційні потоки або забороняти доступ до тих або інших ресурсів мережі Інтернет, і Абонент погоджується, що Оператор не буде відповідальним за подібні дії третіх

осіб.

       6.8. Відповідальність Оператора за надання Послуг Абоненту обмежується точкою підключення Абонентського відгалуження до телекомунікаційної мережі Оператора. Усі інші пристрої (абонентське відгалуження, кінцеве обладнання) не входить до сфери відповідальності Оператора, Оператор не здійснює заземлення будь-якого обладнання Абонента (персонального комп’ютера, модему, тощо).

       6.9. Оператор здійснює заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності

отриманої і відправленої інформації Абонента. Доступ до такої інформації мають тільки Оператор та працівники уповноваженої на це третьої сторони виключно з метою технічного забезпечення надання Послуги або у випадках надходження з боку третіх осіб звернень щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп’ютерних вірусів, спаму, матеріалів образливого характеру, використання мережі Інтернет з метою шахрайства та інше. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошення отриманої і відправленої інформації Абонента.

       6.10. Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до комп’ютера Абонента

Оператором не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно.

       6.11. Жодна із сторін Договору не несе відповідальності за невиконання або

неналежне виконання своїх обов’язків згідно цього Договору, якщо це спричинено

невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити.

 1. ПОРЯДОК І СТРОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ АБОНЕНТА

       7.1. Абонент має право відповідно до законодавства подавати Операторові звернення (заяви, скарги, пропозиції) щодо надання та отримання Послуг.

       7.2. У зверненні Абонента щодо ненадання чи неналежного надання послуг

зазначаються відомості про Абонента, дата, час, умови, за яких Абонент намагався отримати послугу, результат її отримання, інформація про кінцеве обладнання Абонента.

      7.3. Звернення можуть бути подані в усній формі, у тому числі за телефоном

Оператора: (0542) 679-555, та шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу: support@online.sumy.ua, або через онлайн-форму на сайті Оператора: http://www.online.sumy.ua.

       7.4. Звернення розглядаються і вирішуються Оператором у термін не більше

одного місяця від дня їх надходження.

       7.5. Про результати розгляду звернення Оператор повідомляє Абонента у формі, в якій таке звернення було подано. За вимогою Абонента Оператор повідомляє про

результати розгляду звернення у письмовій формі.

       7.6. Оператор забезпечує розгляд звернень Абонента та усунення порушень вимог законодавства та/або Договору з урахуванням вимог Закону України «Про звернення громадян».

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

       8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його прийняття Абонентом шляхом акцепту та є таким, що укладений на невизначений строк і діє до моменту його припинення в випадках, передбачених даним Договором та законодавством.

       8.2. В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення (публікації) таких змін на Офіційному Сайті не менше, ніж за 15 календарних днів до введення їх в дію. Датою прийняття всіх внесених Оператором змін у Договір є дата оплати Послуг, що була зроблена Абонентом після публікації таких змін на сайті Оператора.

       8.3. Абонент зобов’язаний здійснити оплату усіх Послуг, наданих Оператором за цим Договором, до дати припинення дії цього Договору. Оператор має право відмовитись від виконання зобов’язань за цим Договором у зв’язку із заборгованістю Абонента за надані Послуги.

 1. ФОРС-МАЖОР

       9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо вони доведуть, що таке невиконання сталося внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини). Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні, надзвичайні обставини, які не існували під час підписання цього Договору, виникли незалежно від волі Сторін, про виникнення і дії яких Сторони не могли знати і перешкодити їх виникненню. Форс-мажорними обставинами визначаються такі обставини як пожежі, землетруси, катастрофи техногенного та іншого характеру, військові дії, блокади, епідемії, заборонні заходи міжнародних організацій, органів державної влади і місцевого самоврядування.

       9.2. Термін виконання зобов’язань за Договором відкладається при виникненні

обставин, визначених у попередньому пункті цього Договору, на час, протягом якого такі обставини будуть діяти.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

       10.1. Умови даного Договору діють для всіх Абонентів.

       10.2. Абонент особисто використовує Послуги, надані Оператором.

       10.3. Абонент надає дозвіл Оператору на використання спільної власності (горища, сходові марші сходи, підвали тощо) у будинку, де проживає Абонент, для прокладання, технічного та аварійного обслуговування, ремонту телекомунікаційної мережі Оператора.

         10.4. У випадку виникнення неврегульованих претензій між Сторонами кожна з них може захищати свої порушені права у порядку, встановленому положеннями діючого законодавства України.

         10.5. Сторони будуть вживати всіх необхідних заходів для вирішення спорів та

розбіжностей, що можуть виникнути у зв’язку з дією та виконанням цього Договору, шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до встановленої законодавством України підвідомчості та підсудності. Правом, що регулює відносини між Сторонами, є право України.

 

 1. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Суми Онлайн»Юридична адреса: 40011,

м. Суми, вул. Рибалко, буд. 1

Код ЄДРПОУ 33389788, р/р 26001055002535

в СФ КБ «Приватбанк» м. Суми МФО 337546

№ свідотства 100340525 п/н 333897818194

Має статус платника податків,

передбачених Законом України «Про

оподаткування прибутку підприємств»

№394-ІV від 24.12.2002 р.

тел: (0542) 679 555

(050) 634 80 93

e-mail: support@online.sumy.ua

Абонент: ________________________                       Директор ТзОВ«Суми Онлайн» Кривенький О.А.: ___________________